فرهنگ ایران باستان
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳٩۳/۱/۱٥

پس از شکست سنگین و ننگین اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در اجرای طرح تجزیه‌ی ایران و تصاحب شمال غرب آن در دهه‌ی 1320 ش./ 1940 م.، همان استعمارگر قدیمی با نقشه‌هایی مشابه، این‌بار جمهوری اوکراین را هدف گرفته و در پی تجزیه و تصاحب بخشی از خاک آن (شبه‌جزیره‌ی کریمه) برآمده است.
بیش از هفتاد سال پیش، اتحاد جماهیر شوروی آن روزگار، به قصد تصاحب کامل استان‌های همجوار با دریای نفت‌خیز مازندران و سپس تبدیل باقی ایران به یکی از اقمار خود، با سود‌جویی از ضعف و تزلزل دولت مرکزی ایران در پی وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به‌دست متفقین از شمال و جنوب، گروهی از کمونیست‌های وطن‌فروش و وامانده را مأمور و مهیای تشکیل به اصطلاح «فرقه‌ی دموکرات آذربایجان» و سپس دولتی خودمختار و خودخوانده در آذربایجان نمود تا این دُردانه‌ ایران را از مام میهن جدا کنند و با فراهم‌سازی مقدمات و زمینه‌های ایدئولژیک و سیاسی و اجتماعی لازم، پیوستن آن را به اتحاد جماهیر سوسیالیستی - کمونیستی شوروی، میسر و عملی کنند. اما این نقشه‌ی شوم و پلید با کیاست و پایمردی دولتمردان ایران و به واسطه‌ی ایستادگی میهن‌پرستانه‌ی ایرانیان آذربایجانی نقش بر آب شد و با خروج ارتش اشغالگر شوروی از شمال غرب ایران، مأموران و عمله‌ی مزدور آنان در آذربایجان بی‌درنگ به آغوش اربابان خود گریختند و آذربایجان گرامی به دامان مام میهن بازگشت.
این‌بار و در اوضاع و احوالی همسان، همان استعمارگر قدیمی، با سودجویی از تزلزل و ضعف دولت مرکزی اوکراین در پی بروز اعتراضات مردمی و برکناری رئیس جمهوری آن، ارتش خود را وارد بخشی از خاک آن کشور (شبه جزیره‌ی کریمه) نمود و با برگزاری همه‌پرسی فرمایشی و نمایشی، به سرعت آن بخش از کشور اوکراین را تصاحب کرد. در زمانه‌‌ای که استعمارگران قدیمی و جدید با هر ابزاری در پی تجزیه‌ی و فروپاشی کشورهای توانمند و غیروابسته‌ی جهان، به قصد تضعیف و وابسته‌‌سازی آنان هستند، اگر ایرانیان چون گذشته با کیاست و بصیرت و غیرت از میهن و هویت ملی و اسلامی خویش دفاع و پاسداری کنند، بی‌گمان تا ابد دسیسه‌های شوم و پلید همه‌ی استعمارگران جهان و عمله‌ی وطن‌فروش و تجزیه‌طلب آنان در داخل کشور، خنثا و بی‌اثر خواهد شد.

داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :