فرهنگ ایران باستان
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳۸٥/۱۱/۸
+ اين روزها ج.ا. ايران به لحاظ منطقه‌اي و بين المللي در اوضاعي بحراني و پرمخاطره‌اي قرار گرفته است. ايالات متحده براي تضعيف ج.ا. ايران ترفند جديدي انديشه و در صدد آن است كه مقابله‌ي ديرين اسراييل - جهان اسلام را به تقابل شيعه - سني مبدل كند. اعراب نيز، كه همواره همسايگاني كينه‌توز نسبت به ايران بوده‌اند، با اين سياست جديد نهايت همكاري و همراهي را نشان داده‌ و فرصت را براي تضعيف، بل كه از ميان برداشته شدن هماورد سنتي و قوي‌پنجه‌ي خود مغتنم شمرده‌اند. در همين راستا است كه رابرت گيتس با لحني بي‌سابقه، اظهار مي‌دارد كه ايالات متحده از تعهدات خود براي دفاع از كشورهاي «سني عربي» منطقه عقب نشيني نمي‌كند. از آن سو نيز وزير امور خارجه‌ي عربستان مي‌گويد كه «معتقديم مداخله‌ي ايران در امور ما خطرناك است». بدين ترتيب ايالت متحده با القاي اين ذهنيت به جهان عرب كه ج.ا. ايران با تقويت شيعيان عراق و لبنان و ... منافع و مصالح كشورهاي سني عربي را سخت به خطر افكنده است، مي‌خواهد ايران را نه به دست خود، بل كه به واسطه‌ي همسايگان‌اش به انزوا بكشد و او را در چشم كشورهاي جهان (به ويژه همسايگان‌اش) كشوري مداخله‌جو و عامل بحران‌هاي منطقه‌اي معرفي كند. ملي‌گرايان عرب (شايد بهتر است بگوييم نژادپرستان عرب) نيز با استفاده از همين فرصت، شمشيرهاي خود را براي ضربه زدن به ايران از رو بسته‌اند. لذا، اين پيام صدام حسين را در آستانه‌ي مرگ، كه، فارس‌ها (دقت كنيد كه مي‌گويد فارس‌ها و نه ايرانيان) و امريكايي‌ها را بزر‌گ‌ترين دشمن مردم عراق معرفي مي‌كند، مي‌بايست از اين لحاظ پراهميت دانست. يادآوري مي‌كنم كه چندي پيش شماري از مفتيان عربستان فتوا به مباح بودن خون شيعيان دادند. پيدا است كه اعراب براي توجيه خصومت و درگيري‌شان با ايرانيان از دستاويزهاي مذهبي نيز غفلت نكرده‌اند. تجربه نشان داده است كه آن دسته از اعرابي كه در ظاهر دوست و متهد ج.ا. ايران فرض شده‌اند، در عمل به هيچ وجه شايان اعتماد نيستند: فلسطينيان، كه حقوق كارمندان‌ دولت‌اش را مدت‌ها است كه ج.ا. ايران تأمين مي‌كند، بلافاصله پس از اعدام صدام – كه نه به عرب رحم كرد و نه به عجم - عكس‌هاي او را به عنوان قهرماني بزرگ در كنار عكس ياسر عرفات عَلَم كردند. از سوي ديگر، مي‌شنويم كه سوريه در حال پيش بردن مذاكراتي پنهاني با دولت اسراييل است، تا بل كه بدين وسيله جان خود را از مهلكه به در ببرد. در كشور امارات متحده‌ي عربي، كه مقامات دولت‌اش اين روزها در حال رفت و آمد به ايران‌اند، به تازگي روزنامه‌ي همشهري، كه تنها نشريه‌ي فارسي‌زباني بود كه در اين كشور منتشر مي‌شد، بي‌هيچ دليلي توقيف شد؛ همچنان كه در شهريور ماه روزنامه‌ي جام جم موقوف گرديد.
به هر حال جوّي كه نخست در عراق و به دست نژادپرستان عرب پديد آمد، و ايالات متحده نيز در تهييج آن نقش عمده‌اي را داشت، و اينك نيز در حال فرو گيري كل منطقه است، به شدت براي ج.ا. ايران مخاطره‌آفرين خواهد بود. بنابراين نه تنها بايد براي خنثاسازي تحركات خصمانه‌ي اعراب هشيار و فعال بود، بل كه مي‌بايست مانع از تضعيف روابط كشور با دولت‌هاي تأثيرگذار جهان شد، تا اعراب تصور نكنند كه كل جامعه‌ي جهاني برضد ج.ا. ايران موضع گرفته‌ است و آنان مي‌توانند با اتكا به قدرت‌هاي جهاني به سادگي خواسته‌هاي خود را عملي كنند و - براي نمونه - جزاير ايراني خليج فارس را متصرف شوند.
+ شايد مطلع باشيد كه اين روزها ن. پ. (رفيق ن. بناكننده سابق) فصل تازه‌اي از مجموعه داستان‌هاي خود را گشوده و در اقدامي محير العقول، عصر صفوي را مبدأ شكل گيري حيات و تمدن در قلمرو ايران انگاشته و با نقض همه‌ي آن چه در كتاب داستان‌هاي پيشين‌اش نوشته بود، مشت محكمي را به دهان خود كوبيده است! نمي‌دانم در حالي كه ن. پ. دشمن سرسخت شيعه است، چگونه نخستين دولت شيعه‌ي ايران را منشأ حيات فرض كرده است! ...
داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :