فرهنگ ایران باستان
نویسنده: داریوش کیانی - ۱۳۸٤/٤/۱٥

«بامشاد» موسیقی‌دان و خنیاگری در دربار خسرو پرویز (628-591 م.) بوده است که نام‌اش هماره با نام «باربد» در شعری از شاعر بزرگ ایرانی، منوچهری دامغانی (دیوان، ویراسته‌ی دبیر سیاقی، 1347، ص 19) یاد گردیده است:
مرغْ دل‌انگیز گشت، بادْ سمن‌بیز گشت
بلبل شب‌خیز گشت، کبک گلو برگشاد
بلبل باغی به باغ، دوش نوایی بزد
خوب‌تر از باربد، خوب‌تر از «بامشاد»
وقت سحرگه چکاو، خوش بزند در تکاو
ساعتگی گنج گاو، ساعتکی گنج باد
واژه‌نامه‌های فارسی اظهار می‌دارند که بامشاد موسیقی‌دانی مشهور هم‌چون باربد بوده است (لغت‌نامه‌ی دهخدا، ذیل بامشاد).

داریوش کیانی
نویسنده و پژوهشگر در حوزه تاریخ، ادیان و اساطیر ایران
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :